Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er C4 Videncenter

Binavne: C4 Hillerød

Foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune.

§ 2

C4 Videncenters formål er at besidde og drive ejendommene på Krakasvej 17, 19 og 21.

C4 Videncenter skal sikre innovationsmiljøet på Krakasvej 17 og 19 og være operatør for Hillerød Kommune i forbindelse med resultatkontrakten.

C4 Videncenter er forpligtet til at forvalte C4 Videncenter på en attraktiv og effektiv måde og forpligtet til at drive ejendommene på Krakasvej 17 og 19 på en sådan måde, at innovationsmiljøet i Nordsjælland fremmes mest muligt.

C4 Videncenter fastholder sammen med C4 Foreningen og medlemskommuner iværksætterkulturen og understøtter etableringen af innovative og vækstorienterede virksomheder lokalt og regionalt.

C4 Videncenter bidrager til udarbejdelsen af den årlige resultatkontrakt mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter.

§ 3

Som medlemmer kan optages alle kommuner, organisationer eller foreninger, som har adresse i Region Hovedstaden, eller i øvrigt efter bestyrelsens skøn har tilknytning til regionen og interesse i at fremme C4 Videncenters formål. Anmodning om optagelse aftales med C4 Videncenter og godkendes på først følgende generalforsamling.

Et medlem kan ekskluderes af C4 Videncenter, når bestyrelsen har truffet beslutning herom på et møde, der er indkaldt til med fremhævelse af dette punkt i dagsordenen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning til førstkommende generalforsamling, hvor det i givet fald skal behandles under dagsordenens pkt. 6.

§ 4

Medlemmer af C4 Videncenter er for nærværende C4 Foreningen og Hillerød Kommune.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og eventuelt øvrige bidrag for det år, hvori generalforsamlingen afholdes efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag godkendes af medlemskommunerne inden generalforsamlingen.

Fastsat kontingent samt eventuelle øvrige bidrag opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af C4 Videncenter.

Er et medlem i restance med kontingent eller øvrige bidrag på generalforsamlingens afholdelse, bortfalder stemmeretten.

§ 6

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle C4 Videncenters anliggender.

Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til hvert medlem. I indkaldelsen skal angives dagsorden. Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 28 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. På ordinær general-forsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder evt. vedtægtsændringer

5. Bestyrelsens handleplan for indeværende år, herunder forelæggelse af budget og forslag til fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag.

6. Behandling af eksklusionssager.

7. Valg af revisor samt suppleant for revisor.

8. Eventuelt

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ét medlem indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet og bragt til afstemning. Bestyrelsen er pligtig til inden tre uger efter anmodningens modtagelse at indkalde med det i § 6 nævnte varsel.

§ 8

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal, således at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 % af medlemmerne, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling med minimum otte dages varsel. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af fremmødte.

For nærværende kræver vedtægtsændring således enighed, idet der for nærværende er to medlemmer i C4 Videncenter.

Hillerød Kommune skal godkende vedtægtsændringer.

§ 9

C4 Videncenter ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Tre af medlemmerne udpeges af bestyrelsen i C4 Foreningen, heraf skal den ene være C4 Foreningens formand. Hillerød Kommune udpeger to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen forvalter C4 Videncenters midler til fremme af C4 Videncenters formål. Bestyrelsen påser i øvrigt, at C4 Videncenter drives i overensstemmelse med gældende love og med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser. Bestyrelsen er berettiget til at anvende midler til erhvervsfremmende initiativer, der ligger inden for C4 Videncenters formål.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Bestyrelsen kan antage lønnet personale i et sekretariat – herunder konsulentbistand.

§ 11

For C4 Videncenters forpligtelser hæfter alene C4 Videncenters formue. Bestyrelsen skal ved indgåelse af aftaler på C4 Videncenters vegne sørge for, at medkontrahenten udtrykkeligt oplyses om, at eventuelle forpligtelser påhviler en forening.

§ 12

C4 Videncenter tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i C4 Videncenter.

§ 13

Ved opløsning af C4 Videncenter skal en eventuel formue tilfalde Hillerød Kommune.

§ 14

Udmeldelse af C4 Videncenter skal ske ved brev eller mail til C4 Videncenter og med seks måneders varsel til udgangen af en kontingentperiode (1. april – 31. marts). Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 15

C4 Videncenters regnskabsår er kalenderåret.

§ 16

C4 Videncenters regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges for ét år og skal være statsautoriseret revisor. Revisor kan genvælges.

**************************

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2010

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 20. april 2016